مشتریان گرامی شماره حساب های معتبر مجموعه اصلان تهویه به شرح زیر می باشد و هر گونه واریز وجه به حساب هایی غیر از این حساب ها فاقد اعتبار است.